O projektu

Istraživanje projekta se sprovodi kroz analizu determinanti razvoja sektora organskih proizvoda, kroz ocenu resursa, identifikovanje odnosno mapiranje organskih proizvoda i ocenu konkurentnosti organskih proizvoda i organskog proizvodnog sektora Republike Srbije. Potom se kroz projekat sprovodi istraživanje stepena vidljivosti i prepoznatljivosti organskih proizvoda, organske proizvodnje i organskih proizvodnih puteva, opažanja potrošača organskih proizvoda proizvedenih u Srbiji i definisati položaj sektora organskih proizvoda na međunarodnoj sceni.

Poboljšanje saradnje između istraživača i proizvođača organskih prehrambenih proizvoda kroz edukaciju, pored boljeg transfera znanja među svim zainteresovanim stranama je potrebna, kako bi se postigla ravnoteža između poboljšanih proizvodnih procesa i njegovih učinaka na kvalitet hrane, sigurnost, uticaj na okolinu (npr. manje otpada) uz očuvanje organskih proizvodnih aspekata OPP. U okviru projekta biće razvijeno i organizovano osam grupa seminara kako bi se povećalo znanje o malim i srednjim preduzećima u oblasti preduzetništva i inovativnih marketinških tehnika. Putem organizacije četiri aktivne radionice povećaće se znanje među istraživačima i proizvođačima organskih prehrambenih proizvoda kao rezultat uspostavljenih ekspertskih grupa i kao rezultat obuke. Saradnja između istraživača i proizvođača organskih prehrambenih proizvoda značajno će povećati međusobnu razmenu znanja i dobrih praksi, što će biti ključna komponenta budućeg razvoja sektora OPP u Vojvodini i sistema podrške proizvođačima OPP.

Primena integrisanih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), doprineće sticanju nove komparativne prednosti proizvoda i unapređenju poslovanja OPP. Projekat će sistematizovati preferencije potrošača po pitanju potrošnje OPP i percepcije internet sajta odnosno web stranice, kao i poželjnih informacija o projektu i aktivnostima, sprovedenom istraživanju tržišta, mapiranju organskih prehrambenih proizvoda, proizvođačima organskih proizvoda i organskih proizvodnih puteva. Na osnovu uspostavljanja web stranice omogućiće se veza između istraživača i proizvođača OPP na osnovu koje će se vršiti raspodela i sinergija znanja i iskustva koje će rezultirati poboljšanju proizvodnje i tehnologije obrade i prerade OPP i proizvodnje kao i uspostavljanje ravnoteže svih zainteresovanih strana radi postizanja poboljšanih proizvodnih procesa i njihovih uticaja na kvalitet OPP, uticaj na životnu sredinu uz očuvanje tradicionalnih komponenti organskih prehrambenih proizvoda.

Istraživanje će započeti analizom ponašanja potrošača na teritoriji Vojvodine, po pitanju kupovine organskih proizvoda i konzumiranja organskih prehrambenih proizvoda (OPP). Utvrdiće se stavovi potrošača o OPP i doći do saznanja koji OPP dominiraju u potrošnji; obim, način, ograničenja i motivi potrošnje; u kojoj meri ih potrošači konzumiraju u odnosu na konvencionalne/industrijske proizvode. Potom će se istraživanjem istovremeno analizirati i tržišna konkurentnost proizvođača organskih prehrambenih proizvoda (OPP) vezano za: postojeći i potencijalni obim proizvodnje, način finansiranja proizvodnje, sertifikaciju, način plasmana proizvoda i potrebu za online edukacijom radi unapređenja prodaje i promocije OPP. U okviru analize ponude sagledaće se resursi, ali i sve specifičnosti proizvoda. Pomoću situacione analize će se analizirati sektor organske proizvodnje u Vojvodini i sa ekonomsko-finansijskog aspekta organske poljoprivredne proizvodnje u zemljama članicama EU i našoj zemlji. Kroz opsežnu situacionu analizu proizvodnje OPP, definisaće se dominantno prisutni OPP proizvodi, njihova cena, kanali distribucije i promocija, sa akcentom na usklađenost domaće zakonske regulative sa regulativom EU i unapređenje plasmana OPP.

Primarni cilj projekta jeste da se utvrdi stepen konkurentnosti sektora OPP, putem analize sklonosti potrošača u kupovini organskih proizvoda, organskih prehrambenih proizvoda u Vojvodini, kao i stepen aktuelne tržišne pozicioniranosti proizvođača organskih prehrambenih proizvoda (uz identifikaciju glavnih prednosti, slabosti za plasman OPP, kao i predloga za njihovo dalje prevazilaženje). Sekundarni cilj istraživanja je da se, na bazi identifikovanih činioca konkurentnosti organske proizvodnje, analiziraju razvojne mogućnosti ovog sektora (u cilju kreiranja strategije unapređenja konkurentnosti OPP u Vojvodini), što direktno doprinosi smanjenju nezaposlenosti, ruralnom razvoju, smanjenju migracije stanovništva, razvoju turizma, odnosno održivom razvoju APV-a

Tokom trajanja projekta ciljevi istraživanja su:

Rezultati istraženih preferencija potrošača, kao i zaključci istraživanja proizvodnje OPP biće osnov za edukaciju proizvođača i šire zajednice o mogućnostima i načinima za unapređenje konkurentnosti OPP. Konačno, istraživanje će ukazati na činioce unapređenja konkurentnosti proizvodnje OPP i kako unapređenje sektora doprinosi razvoju i uključivanju lokalnih ruralnih zajednica, odnosno kako doprinosi održivom razvoju privrede APV.

Rezultati istraživanja će kroz dugoročni uticaj biti od značaja za unapređenje održivosti proizvodnje organskih prehrambenih proizvoda i održivog ekonomskog razvoja Srbije. Potrošnja organskih prehrambenih proizvoda je u stalnom porastu, a povećanjem asortimana ili inovacijama u proizvodnji kroz edukaciju i razmenu iskustava ili odabirom dobre marketing strategije dobio bi se proizvod veće dodate vrednosti.

Ovaj projekat može da posluži kao osnova za širi međunarodni i multidisciplinarni projekat sa većim budžetom u koji bi bile uključene razvojne agencije, ministarstva, univerziteti, fakulteti i instituti, pokrajinske institucije, međunarodni partneri, a sve u cilju daljeg unapređenja konkurentnosti sektora organskih proizvoda. Projekat će uspostaviti samoodrživ sistem koji će stvarati finansijska sredstva, pružajući na taj način trajnost izvršenih zadataka. Na makro nivou projekat ima: naučno-tehnološku funkciju koja se ogleda kroz razmenu i prosleđivanje informacija i znanja, buđenje interesa javnosti, transfer znanja; funkciju zaštite vrednosti organskih prehrambenih proizvoda; uključivanje ostalih, nezaposlenih lica, posebno mladih, u organsku proizvodnju i problematiku očuvanja OPP; širenje svesti i unapređenje uslova za razvoj organskog proizvodsnog turizma; usvajanje rešenja koja će omogućiti bolji plasman organskih prehrambenih proizvoda.

Procena uticaja na oblast delovanja je da identifikuje i usvoji mogućnosti za poboljšanje tržišne pozicije proizvođača organskih prehrambenih proizvoda i njihovog učinka za društvenu sredinu kroz dinamičan proces praćenja, procene i implementacije ostvarenih rezultata.

Plan za disiminaciju i eksploataciju projekta

S obzirom na karakter projekta, plan za eksploataciju projektnih aktivnosti nastalih implementacijom projekta odnosiće se na postizanje lokalne i regionalne vidljivosti, te u skladu sa predviđenim planom aktivnosti implementacije projektnih aktivnosti, obuhvatiće sledeće:

Opis radnog plana projekta odnosno radnih paketa

I godina

 1. Organizovani stručni paneli za razmenu znanja i iskustva i sastanci sa predstavnicima sektora organskih prehrambenih proizvoda
 2. Sprovedeno istraživanje tržišta, mapiranje organskih prehrambenih proizvoda, proizvođača organskih proizvoda i organskih proizvodnih puteva
 3. Izrađen marketing plan (MP)
 4. Diseminacija i promotivne aktivnosti
 5. Monitoring i evaluacija, izveštavanje donatora

II godina

 1. Organizovanje 8 seminara
 2. Razvijen sajt i društvene mreže
 3. Povećana saradnja
 4. Diseminacija i promotivne aktivnosti
 5. Monitoring i evaluacija, izveštavanje donatora

III godina

 1. Organizovane 4 radionice
 2. Razvijen Priručnik za organske proizvođače
 3. Diseminacija i promotivne aktivnosti
 4. Monitoring i evaluacija, izveštavanje donatora

IV godina

 1. Pružena savetodavna pomoć
 2. Povećana saradnja
 3. Diseminacija i promotivne aktivnosti
 4. Monitoring i evaluacija, izveštavanje donatora